زیرپورتال همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
آخرین رویدادها
سه شنبه 23 خرداد 1396 دستورالعمل و چارچوب معرفی الگوهای موفق مدیریت جهادی برای دستگاههای اجرائی

دستورالعمل و چارچوب معرفی الگوهای موفق مدیریت جهادی برای دستگاههای اجرائی

جهت ارائه در دومین جشنواره و یازدهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

(پاییز 1396)

1 - ویژگی های کلی:

1-1- الگوهای پیشنهادی با محوریت شعار سال (اقتصاد مقاوتی :تولید ، اشتغال )در چارچوب سیاستها و برنامه های دستگاههای اجرائی مربوطه معرفی می گردد.

2-1-  الگوهای پیشنهادی اعم از دولتی و غیر دولتی باید قبلا توسط دستگاه تخصصی مربوطه به عنوان الگوی موفق شناسائی و مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

3-1-  در روند اجرای الگوی معرفی شده ، ویژگیهای مدیریت جهادی بطور مشخص اعمال شده و قابلیت الگوسازی داشته باشد.

2- فرایند معرفی الگوهای موفق مدیریت جهادی:

1-2- تشکیل کارگروههای تخصصی در دستگاههای اجرائی به منظور اطلاع رسانی ، جمع آوری ، ارزیابی و معرفی الگوهای موفق

2-2- تکمیل فرم ثبت نام برای هر یک از الگوهای موفق مدیریت جهادی(پیوست شماره یک)

تذکر :

 * در معرفی الگو ، تکیه اصلی بر تبیین آن دسته از مولفه ها و شاخصه هایی از فرهنگ و مدیریت جهادی است که به تمایز آن طرح از سایر طرحها انجامیده و مدیران و مجریان طرح معتقدند علت موفقت و پیشرفت طرح وجود این ویژگی ها در سازمان کار، شیوه مدیریت، رفتار وسلوک مدیران وکارشناسان وسایر کارکنان و دست اندرکاران طرح و درکل فرایند اجرای طرح است. هدف آن است که مخاطب، تفاوت «انجام کار با روحیه جهادی» را با سایر شیوه های مدیریت، با همه وجود حس کند.

 

3-2- ارسال الگوهای جهادی پیشنهادی دستگاه اجرائی و بخش غیر دولتی مرتبط به کارگروه تخصصی برای بررسی و ارزیابی بر اساس جدول شاخص های فرهنگ و مدیریت جهادی(پیوست شماره دو)

4-2-  انتخاب الگوهای موفق پیشنهادی دستگاه اجرائی یا افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با هر دستگاه در کارگروه مربوطه و ارسال آن به همراه نتایج ارزیابی صورت گرفته به دبیرخانه کمیته بررسی الگوهای موفق مدیریت جهادی

تذکر:

*  هدف اصلی از معرفی طرحهای موفق، الگوسازی این فرهنگ با استفاده از شیوه مستندسازی و ارائه تصویر عینی، محسوس و قابل لمس از مولفه ها، ویژگیها وشاخصهای فرهنگ و مدیریت جهادی می باشد که در فرایند اجرای طرح مشهود است، لذا در کنار گزارش ارائه مستندات موردنیاز در قالبهایی چون عکس، پاورپوینت، مستندات مکتوب، الکترونیکی و غیره ضروری است.

5-2-  دبیرخانه همایش الگوهای موفق دریافتی را در کمیته بررسی الگوهای موفق مدیریت جهادی ارزیابی و نسبت به انتخاب الگوهای موفق جهت ارائه در همایش ( نمایشگاه و پانل های تخصصی)اقدام خواهد نمود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.