شعار همایش:

فرهنگ و مدیریت جهادی راهبرد اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

 

محورهای اصلی همایش :

الف: مبانی فلسفی و بنیانهای نظری فرهنگ و مدیریت جهادی

ب: ماموریت و رسالت فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی

 ج: تجارب ، کارکردها ، ظرفیتها و راهبردهای فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتیمحورهای اصلی و زیر محورهای همایش

الف: مبانی فلسفی و بنیانهای نظری فرهنگ و مدیریت جهادی

1-     رابطه شعار سال و فرهنگ و مدیریت جهادی

2-     راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بستر فرهنگ و مدیریت جهادی

3-     راهبردهای فرهنگ و مدیریت جهادی در رویاروئی با چالش های اساسی بخش کشاورزی

4-     استقرار فرهنگ و مدیریت جهادی پیش نیاز توسعه جامع بخش کشاورزی

5-  فرهنگ و مدیت جهادی ، عهد نامه مالک اشتر

6- تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخص های آن

7- نقد و آسیب شناسی فرهنگ و مدیریت جهادی

8- مقایسه تطبیقی فرهنگ و مدیریت جهادی با سایر نظریه ها و تئوریهای رایج

9- بنیان های نظری و فکری فرهنگ و مدیریت جهادی

10- چالش ها ، موانع و عوامل بازدارنده فرهنگ و مدیریت جهادی

11- تجربه نگاری فرهنگ و مدیریت جهادی از نظر پیشکسوتان جهادی

12- مقایسه تطبیقی اندیشه های مدیریت جهادی با نظام فکری حاکم بر سازمانهای کارآفرین

ب: ماموریت و رسالت فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی

1-  راهکارهای پیاده سازی و استقرار نظام فرهنگ و مدیریت جهادی در فرآیند توسعه بخش کشاورزی

2-  راهکارهای عملیاتی نمودن شاخصه های فرهنگ و مدریت جهادی

      3- راههای الگو سازی و زمینه سازی برای نهادینه سازی فرهنگ و مدیریت جهادی

4-  نقش اعمال شاخصه های فرهنگ و مدیریت جهادی در موفقیت طرح های تخصصی دستگاهها و سازمانهای کشور(مطالعه موردی)

5- بازآفرینی ، الگو سازی و راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ و مدیریت جهادی

6- شاخص های موفق مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی

7- ظرفیت های مدیریت جهادی در پاسخگوئی به چالش های اساسی کشور

 ج: تجارب ، کارکردها ، ظرفیتها و راهبردهای فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی

1-     ارائه الگوهای موفق فرهنگ و مدیریت جهادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

2-     ارائه راهبردها و برنامه های عملیاتی برای توسعه و تثبیت فرهنگ و مدیریت جهادی

3-     مدل عملیاتی استقرار شاخص های فرهنگ و مدیریت جهادی

4- شناسائی الگوهای موفق فرهنگ و مدیریت جهادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی)

5- الگوها و راهکارهای ترویج و انتقال تجربه فرهنگ و مدیریت جهادی در گستره جهانی

 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.