جناب آقای مهندس جوادی عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی 

حجت الاسلام و المسلمین آقای خاک عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی 

حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدی پناه مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی 

جناب آقای مهندس مزروعی رئیس محنرم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و عضو شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس امانپور عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس حسینعلی عظیمی عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترخداکرم جلالی عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتر زند رئیس محترم سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی وعضومحترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس اکبری معاون محترم وزیر و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتر رکنی معاون محترم وزیر و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس اورنگی رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترباغستانی  رئیس محترم سازمان حفظ نباتات و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترصالحی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترشهیدزاده مدیرعامل محترم بانک کشاورزی و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتر صمدی عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس صفایی مدیرعامل محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی و عضومحترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

 جناب آقای مهندس معینی مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس شمایلی مدیرعامل محترم توسعه جهاد نصر و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس بشارتی عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس میرزائی رئیس محترم کمیته اجرائی و پشتیبانی و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس رمضان نژادرئیس محترم کمیته اطلاع رسانی، تبلیغات ونمایشگاه وعضومحترم شورای سیاستگذاری فرهنگ ومدیریت جهادی

جناب آقای دکترصدرالسادات عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس رضوی اردکانی  مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی و عضو محترم شوای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترقاضی زاده فرد نماینده محترم دانشگاه عالی دفاع و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترهدایتی  نماینده محترم جهاد دانشگاهی و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتر الهیاری نماینده محترم دانشگاه تهران و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترآقایی آزاد نماینده محترم سازمان بسیج سازندگی و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای سردار افشار عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتر فلسفی مدیرکل محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه وعضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

سرکار خانم دکترشرفی نماینده محترم دانشگاه تربیت مدرس و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتر واشقانی  نماینده محترم وزارت علوم و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس کرمی نماینده محترم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترخورشیدوند نماینده محترم سازمان بسیج کشاورزی و منابع طبیعی وعضو محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتر لطفی نماینده محترم دانشکده هوایی شهید ستاری و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترشیخی نماینده محترم وزارت آموزش و پرورش و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتروکیلی نماینده محترم وزارت کشور و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترموالی زاده نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترصابری نماینده محترم وزارت امور خارجه و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترتوکل  نماینده محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترملکی نیا  نماینده محترم وزارت نیرو و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترضیائی نماینده محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکترسینائی نماینده محترم بنیاد شهید و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتر ملک شعار نماینده محترم وزارت نفت و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتر بصام رئیس محترم کمیته آموزش و عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای دکتر حاجی احمدی عضو  محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای مهندس زهدی عضو محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

جناب آقای طاهری عضو محترم شورای سیاستگذاری فرهنگ و مدیریت جهادی

 

 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.